Construction design office

CONSULCO

 

http://www.thietke.com.vn

Nhà làm việc UBND xă Nghĩa Dơng

<< Previous      << Home>>       Next>>                         Nghia Dong Committee 


About us
Portfolio
Contact us
E-Mail

              

 

Links :

<< Previous      << Home>>       Next>>

TX Quảng Ngăi (2001)

·         Quy mô   : 900 m2 sàn

·         Kinh phí  :  0,9 tỷ đồng VN

Thực hiện - Kts. Nguyễn Công Hoàng  

QuangNgai Town(2002)

    - Client : Nghia Dong Committee

- Authors : Cong Hoang Nguyen

Copyright©Consulco 2001-2003

Designed by :Nguyễn Minh Thùy , Lê Tấn Sĩ