Construction design office

CONSULCO

 

http://www.thietke.com.vn

Trường PTTH Bán công Lê Trung Đ́nh

<< Previous      << Home>>       Next>>                    Le Trung Dinh High School


About us
Portfolio
Contact us
E-Mail
             

 

Links :

<< Previous      << Home>>       Next>>

TX Quảng Ngăi (2003)

·         Quy mô   : 1.800 học sinh

·         Kinh phí  :  13 tỷ đồng VN

Thực hiện - Ks. Đoàn Minh Hùng

                 - Kts: Đoàn Việt Vân  

Phan Dinh Phung st, QuangNgai Town (2003)

    - Client : Le Trung Dinh High School

    - Authors : Minh Hung Doan

 

 

Copyright©Consulco 2001-2003

Designed by :Nguyễn Minh Thùy , Lê Tấn Sĩ