Construction design office

CONSULCO

 

http://www.thietke.com.vn

QUẢNG TRƯỜNG QUẢNG NGĂI

<< Previous      << Home>>       Next>>               SQUARE OF QUANG NGAI PROVINCE


About us
Portfolio
Contact us
E-Mail
             

 

Links :

<< Previous      << Home>>       Next>>

Đường Thành Cổ- Núi Bút, TX Quảng Ngăi (2002-2003)

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa- Thông tin

·         Quy mô   :  3,5 ha 

·         Kinh phí  :  30 tỷ đồng VN

Thực hiện  - Kts. Vơ Thành Lân,  Kts Hồ Kim Thạnh,

                 - Ks Nguyễn Minh Thùy  và các cộng sự

Thanh Co-Nui But St, Quang Ngai Town (2002)

- Client :Department of Culture & Communication

    - Authors :Thanh Lan Vo, Kim Thanh Ho,Minh Thuy Nguyen et al

 

 

Copyright©Consulco 2001-2003

Designed by :Nguyễn Minh Thùy , Lê Tấn Sĩ