Construction design office

CONSULCO

 

http://www.thietke.com.vn

Trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Quảng Ngăi

  << Previous      << Home>>       Next>>                Headquarter of Tax Bureau


About us
Portfolio
Contact us
E-Mail
          

 

Links :


  << Previous      << Home>>       Next>>

257 Nguyễn Nghiêm - TX Quảng Ngăi (2002)

·         Quy mô   : 1.200 m2 sàn

·         Kinh phí  :  2,0 tỷ đồng VN

Thực hiện - Ks. Nguyễn Công Hoàng

257 Nguyen Nghiem, QuangNgai Town (2003)

- Client :QuangNgai Tax Bureau

- Authors : Cong Hoang Nguyen

 


Copyright©Consulco 2001-2003

Designed by :Nguyễn Minh Thùy , Lê Tấn Sĩ