Construction design office

CONSULCO

 

http://www.thietke.com.vn

Cầu Khê Kỳ

<< Previous      << Home>>       Next>>                                        Khe Ky' Bridge


About us
Portfolio
Contact us
E-Mail 
           

 

Links :

<< Previous      << Home>>       Next>>

Khê Kỳ, Sơn Tịnh Quảng Ngăi

·         Quy mô   : 175 m sàn

·         Kinh phí  :  1,8 tỷ đồng VN

Khe Ky, Son Tinh, Quang Ngai


Copyright©Consulco 2001-2003

Designed by :Nguyễn Minh Thùy , Lê Tấn Sĩ