Construction design office

CONSULCO

 

 

http://www.thietke.com.vn

Bệnh Viện Sơn Tịnh

     << Home>>       Next>>         Son Tinh District Health Centre


About us
Portfolio
Contact us
E-Mail

 

Links :

<< Previous      << Home>>       Next>>

Tỉnh Quảng Ngăi (2003)

·         Chủ đầu tư: Sở Y Tế Quảng Ngăi và KOICA (Hàn Quốc)

·         Quy mô   :   100 giường bệnh

Kinh phí   :   17 tỷ đồng VN

SonTinh Dist, QuangNgai Province (2003)

- Client: Department of Health and KOICA Office (Korea)

    - Authors: Minh Thuy Nguyen, Phi Khanh Nguyen, Viet Van Doan, The Hoa Pham

 


Copyright©Consulco 2001-2003

Designed by :Nguyễn Minh Thùy , Lê Tấn Sĩ