Construction design office

CONSULCO

 

 

http://www.thietke.com.vn

Công ty Quản lư Sửa chữa Đường bộ

<< Previous      << Home>>       Next>>                                  Road Managing Company


About us
Portfolio
Contact us
E-Mail 

 Links :

<< Previous

Next >>

984 Quang Trung- Tx Quảng Ngăi (2002)

·         Quy mô   : 1 200 m2 sàn

·         Kinh phí  :  1,8 tỷ đồng VN

Thực hiện - Kts. Nguyễn Công Hoàng

Quang Trung St, QuangNgai Town (2002)

- Client :Road Managing Company

- Authors : Cong Hoang Nguyen

 


Copyright©Consulco 2001-2003

Designed by :Nguyễn Minh Thùy , Lê Tấn Sĩ