Construction design office

CONSULCO

 

 

http://www.thietke.com.vn


About us
Portfolio
Contact us
E-Mail

 

Links :

Địa chỉ Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Tŕnh Quảng Ngăi
207 Phan Đ́nh Phùng, Quảng Ngăi, Việt Nam

Phone Telephone:  

( 84 - 55) 823 317

( 84 - 55) 818 002

( 84 - 55)  818 001

( 84 - 55)  817 117 

Fax Fax:           84- 55 835 217
E-Mail E-mail

consulco@dng.vnn.vn
thuyqng@dng.vnn.vn

WebMaster : letansi@dng.vnn.vn


Giám đốc :

P. Giám đốc :

TP. Kế Hoạch :

TP. Giao thông :

TP. Kiến trúc :

Webmaster :

KS   Nguyễn Minh Thùy

KS   Nguyễn Duy Phát

KS   Trần Quốc Dân

KS   Tạ Lê Tuấn

KTS Phạm Thế Ḥa

KS   Lê Tấn Sĩ